Niniejsza strona korzysta z ciasteczek (cookies).
Zobacz szczegóły.

Informacje

Obniżone renty rodzinne

2014-01-24

W grudniowym numerze „Biuletynu Informacyjnego” – organu ZG SEiRP zostały zamieszczeni informacje i wzory pism procesowych dotyczące obniżonych rent rodzinnych. W celu przywrócenia ich właściwej wysokości należy wszcząć pewne prawne postępowania o czym mówi artykuł „Renty rodzinne” i postępować według wskazówek tam zawartych. Do artykułu dodatkowo załączono wzory druków: 1. Odwołanie (.doc 61KiB), 2. Wniosek (.doc 22 KiB).

Informacja dot. osób pobierających renty rodzinne po byłych funkcjonariuszach policji, którym na mocy ustawy z 23 stycznia 2009 roku dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie bezpod­stawnie obniżył świadczenie.

ZAINTERESOWANE OSOBY WINNY:
Składać wnioski do dyrektora ZE-R MSW w Warszawie o ponowne ustalenie wysokości renty rodzinnej w oparciu o art. 33 policyjnej ustawy emerytalnej.
Po otrzymaniu odmownej decyzji dyrektora ZE-R MSW w Warszawie w terminie 30 dni na­leży złożyć w dwóch egzemplarzach za pośredni­ctwem ZE-R MSW w Warszawie odwołanie do Sądu Okręgowego Wydział Ubezpieczeń Spo­łecznych w Warszawie.
W przypadku bezczynności dyrektora ZER MSW w Warszawie - brak odmownej decyzji -po 60 dniach od złożonego wniosku, składamy (jak wyżej) odwołanie.

Jak sądzę po kilku miesiącach, dyrektor ZE-R MSW zapewne wyda Decyzję o ponow­ne ustalenie wysokości renty rodzinnej od dnia l .01.2010 roku tj. od dnia obniżenia renty ro­dzinnej wraz z waloryzacją i ustawowymi od­setkami. Takie przypadki już mają miejsce.

O rentach rodzinnych pisałem już wie­lokrotnie na stronach internetowych wielu stowarzyszeń z prośbą o pomoc tym właśnie staruszkom, którzy sami nie są w stanie tych spraw poprowadzić.
Z ostatnich spraw jakie pilotuję wynika, że „technologia” ZER jest następująca:
1. po złożeniu przez świadczeniobiorcę wnio­sku, po około 1,5 miesiącu jest odmow­na decyzja dyrektora, który nie przyjmuje w świetle art. 33 ustawy z dnia 18.02.1994 r. „o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariu­szy Policji (...)” zapadłych w tych sprawach prawomocnych wyroków jako nowych dowo­dów lub ujawnionych nowych okoliczności,
2. odwołanie do Sądu Okręgowego w War­szawie za pośrednictwem ZER przynosi po około 4 miesiącach efekt w postaci Decyzji o ponownym ustaleniu wysokości renty ro­dzinnej z urzędu, (ZER-BY-000001077/13/01 z dnia 19.08.2013 nr ewid: KR R 4003591/ BY), choć składany był wniosek i decyzja powinna być wydana na wniosek. Dyrektor jest świadom, że w przypadku kiedy sprawa trafi do Sądu, wyrok jest przesą­dzony. ZE-R MSW poniesie dodatkowe koszty i będzie musiał ustalać nową wysokość renty rodzinnej, jaka przysługiwała świadczeniobiorcy przed zmniejszeniem, z uwzględnie­niem waloryzacji i ustawowych odsetek.
W sprawie tej SEiRP kierowało pismo do Ministra Spraw Wewnętrznych w Warszawie, by z urzędu ZER MSW ponownie przeliczył wszystkie zmniejszone od 1. 01. 2010 r. renty rodzinne dotknięte ustawą z 23 stycznia 2009 roku, gdyż według orzekających sądów prze­pis, na podstawie którego zmniejszono policyj­ne renty rodzinne po byłych funkcjonariuszach tzw. organów bezpieczeństwa państwa nie do­tyczyły tej grupy świadczeniobiorców. Tym sa­mym działania organów państwa, w tym przy­padku dyrektora ZER MSW, są bezpodstawne.

W załączeniu wzory:
Wniosku do dyrektora ZER MSW w War­szawie o ponowne przeliczenie renty rodzinnej w oparciu o art. 33 policyjnej ustawy emerytalnej.
Odwołanie do Sądu Okręgowego Wydział Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie na de­cyzję dyrektora ZER MSW w Warszawie.

Opracował: Wacław Benecki
Biuletyn Informacyjny (ZG SEiRRP) nr 4(50)/2014

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych w Elblągu 2013 | ul Królewiecka 106
Projekt i wykonanie: Noatun