Niniejsza strona korzysta z ciasteczek (cookies).
Zobacz szczegóły.

Informacje

Wyrok NSA w sprawie równoważnika za remont mieszkania

2014-01-24

Naczelny Sąd Administracyjny podjął uchwałę w składzie siedmiu sędziów, według której emerytowani policjanci nie mają prawa do otrzymania równoważnika pieniężnego za remont mieszkania służbowego, a postępo­wanie administracyjne wszczęte przez byłego funkcjonariusza kończy się umorzeniem.

W tej sprawie interweniował Rzecznik Praw Obywatelskich, do którego napływały skargi od emerytowanych policjantów, któ­rym sądy i organy administracyjne odmawiały przyznania równoważnika pieniężnego za re­mont mieszkania. Skarżący powoływali się na orzeczenia, które były pozytywne dla innych funkcjonariuszy. Podstawą odmów był uchy­lony w styczniu 2006 roku paragraf 8 rozpo­rządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z 28 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości i szcze­gółowych zasad przyznawania, odmowy przy­znania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za remont przy­znanego lokalu.

Pytanie prawne skierowane do NSA przez Rzecznika Praw Obywatelskich poparł pro­kurator. Zdaniem prok. Prokuratury General­nej Bożeny Kiecol w sytuacji pozostawania w obrocie decyzji o przyznaniu równoważnika pieniężnego, nie jest dopuszczalne wydawanie decyzji o odmowie przyznania takich kwot lub umarzanie postępowania. Jednak innego zdania był NSA, który stwierdził w uchwa­le podjętej 25 listopada, że po wejściu w ży­cie rozporządzenia z 28 grudnia 2005 roku, zmieniającego rozporządzenie w sprawie wy­sokości i szczegółowych zasad przyznawa­nia, odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za remont przyznanego lokalu, postępowanie o zwrot równoważnika wszczęte przez emery­towanego funkcjonariusza podlega umorzeniu. Mimo pozostawania w obrocie prawnym decy­zji w sprawie przyznania tego równoważnika.

W uzasadnieniu sąd podkreślił, że umorze­nie postępowań w tej kwestii nie narusza praw nabytych funkcjonariuszy. Świadczenie wy­płaty równoważnika pieniężnego nie odbywa się w sposób ciągły, ale wymaga każdorazowo, co roku złożenia oświadczenia. NSA rozdzielił dwie formy przyznania równoważnika: pierw­sza to decyzja o przyznaniu, a druga to wypła­ta, czyli czynność materialno-prawna. Decy­zję pierwszą podejmuje Komendant Główny Policji, a drugą - właściwa jednostka. Jeśli z ustawy wykreślono przepis o prawie do rów­noważnika, to decyzje o jego przyznaniu tracą podstawę prawną i stają się niepraworządne -podkreślił prof. Roman Hauser.
Sygnatura akt I OPS 9/13, uchwała 7 sę­dziów z 25 listopada 2013 r.


Jan Papis


Biuletyn Informacyjny (ZG SEiRRP) nr 4(50)/2014

ODWOŁANIE
od decyzji Dyrektora Zakładu Emerytałno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
w Warszawie ZER-SW3-BY z dnia roku doręczonej roku.
Zaskarżam powyższą decyzję odmawiającą wznowienia postępowania rozstrzygniętego decy­
zją KRR- /BY z dnia 2009 roku i wnoszę o:

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych w Elblągu 2013 | ul Królewiecka 106
Projekt i wykonanie: Noatun