Niniejsza strona korzysta z ciasteczek (cookies).
Zobacz szczegóły.

Informacje

Odsetki od zaległych świadczeń

2014-01-24

Przesyłam krótką opinię do wykorzystania przez SEiRP.

W związku z zakończeniem licznych postę­powań przed sądami krajowymi w sprawach, w których sądy dokonały zmiany poprzednich decyzji Dyrektora ZER MSW obniżających świadczenia emerytalne, wydawane są nowe decyzje ustalające na nowo podstawowy wy­miar emerytury. Ponadto wypłacane są zaległo­ści, które powstały w związku ze wstrzymaniem wypłaty emerytur oraz odsetki od tych zaległych świadczeń. Dyrektor ZER dokonuje wypłaty odsetek, od dnia wydania wyroku przez sąd II instancji do dnia wypłaty zaległych świadczeń. Praktyka ta jest jednak nieprawidłowa.

W kwestii odsetek ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wy­wiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin odwołuje się do ustawy o systemie ubezpie­czeń społecznych. Procedurę wypłaty odsetek określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia l lutego 1999 r. w spra­wie szczegółowych zasad wypłacania odsetek za opóźnienie w ustaleniu lub wypłacie świad­czeń z ubezpieczeń społecznych, wydane na podstawie art. 85 ust. 2 przywołanej powyżej ustawy.

Zgodnie z §2. 1. odsetki wypłaca się za okres od dnia następującego po upływie ter­minu na ustalenie prawa do świadczeń lub ich wypłaty, przewidzianego w przepisach okre­ślających zasady przyznawania i wypłacania świadczeń - do dnia wypłaty świadczeń.

Organ emerytalny jednak odmawia wy­płaty odsetek od dnia wstrzymania wypłaty świadczeń od dnia ich wznowienia, powołując się na brak winy oraz zobowiązanie informacją przesłaną przez IPN. Odmowa wypłaty odse­tek za pełny okres jest nieuprawniona.

W podobnych sprawach wypowiadał się Sąd Najwyższy oraz sądy apelacyjne. Odpo­wiedzialność organów rentowych istnieje nie tylko wtedy, gdy opóźnienie w przyznaniu lub w wypłacie świadczenia nastąpiło z winy tego organu, ale także wtedy, gdy takie opóźnienie jest skutkiem innych przyczyn, od tego orga­nu niezależnych (wyr. SA w Lublinie z dnia 30. 01. 2013 sygn. akt III AUa 1147/12 LEX nr 1289785). Według wyroku Sądu Najwyższe­go z 14 września 2007 r., III UK 37/07 (OSNP 2008, nr 21-22, póz. 326), odsetki przewidzia­ne w art. 85 ust. l ustawy o systemie ubezpie­czeń społecznych od kwoty świadczenia przy­znanego wyrokiem sądu w sytuacji, gdy organ rentowy z naruszeniem prawa odmówił jego przyznania, powinny przysługiwać od upływu terminu, w którym organ rentowy powinien był wydać prawidłową decyzję uwzględniają­cą wniosek, po wyjaśnieniu okoliczności nie­zbędnej do jej wydania, a więc po przeprowa­dzeniu dowodów i po ich ocenie.

Dlatego warto występować do Dyrektora ZER MSW o wypłatę odsetek za pełny okres, od dnia wstrzymania wypłaty świadczeń eme­rytalnych do dnia wypłaty tych zaległości.

Z poważaniem Damian Sucholewski
Kancelaria Adwokacka Damian Sucholewski
ul. Kasprzaka 7, 01-211 Warszawa

Biuletyn Informacyjny (ZG SEiRRP) nr 4(50)/2014

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych w Elblągu 2013 | ul Królewiecka 106
Projekt i wykonanie: Noatun