Niniejsza strona korzysta z ciasteczek (cookies).
Zobacz szczegóły.

Informacje

Renty i emerytury oraz zwolnienia lekarskie w służbach mundurowych – zapowiedź zmian

2014-01-29

Od pewnego czasu dochodzą do społeczeństwa zapowiedzi zmian w przepisach prawa pracy jak i zasad uzyskiwania praw emerytalnych w służbach mundurowych. Będąc emerytami i rencistami takich służb jesteśmy zainteresowani tymi zmianami tak z przyczyn subiektywnych, jaki że wielu z pośród nas posiada dzieci pełniącymi obecnie służbę w tych środowiskach. Również też w przeszłości organizacje rencistów i emerytów współpracowały z organizacjami zawodowymi tych służb i wzajemnie się wspieraliśmy.

W dniu 28 stycznia 2014 na łamach Gazety Wyborczej pojawił się artykuł omawiający mające nastąpić zmiany, poniżej prezentujemy jego przedruk

Za Zarząd Koła SEiRP Elbląg – Karol Wyszyński

Zmiany w rentach dla mundurowych
Leszek Kostrzewski Piotr Miączyński

Rząd chce, aby system rentowy służb mundurowych stopniowo upodabniał się do obowiązującego w ZUS. Zmiany mają wejść w życie już w tym roku. W pierwszej kolejności będzie zmniejszona pensja na chorobowym.

MSW przygotowało projekt ustawy o funkcjonowaniu komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz o zmia­nie niektórych innych ustaw. Za tymi sformułowaniami kryją się zmiany w zasadach przyznawania rent mun­durowym oraz w wynagrodzeniu za czas zwolnień lekarskich. W piątek 24 stycznia ustawę o zmianach w L-4 przegłosował Sejm.

Dwie grupy rent
Proponowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zmiany doty­czą wprowadzenia w miejsce obec­nych trzech grup inwalidzkich - dwóch: niezdolny do służby i niezdolny do służby ze znacznym ograniczeniem sprawności organizmu.

Zniknie III grupa inwalidzka - nie­zdolny do służby, ale zdolny do pra­cy

Orzeczenie o niezdolności będzie mogło być wydawane czasowo - do trzech lat - albo bezterminowo.

Trzeba będzie wykazać, że nie­zdolność do służby powstała w trak­cie jej trwania albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od jej zakończe­nia U żołnierzy zawodowych ten okres będzie dłuższy (niezdolność trzeba wykazać do trzech lat od zakończenia służby).

Wysokość renty będzie taka jak dziś, czyli dla osób uznanych za nie­zdolne do służby ze znacznym naru­szeniem sprawności organizmu bę­dzie to 80 proc. podstawy wymiaru, a dla osób niezdolnych do służby - 70 proc. podstawy wymiaru.

Jak będzie wyliczana podstawa wy­miaru? Otóż będzie to tak jak dzisiaj uposażenie, jakie funkcjonariusz do­stawał na ostatnio zajmowanym sta­nowisku. W przypadku żołnierzy za­wodowych będzie to uposażenie z ostatniego miesiąca pełnienia służ­by.

Podobnie jak do tej pory renta z ty­tułu niezdolności do służby będzie zwiększana o 10 proc. podstawy wy­miaru, gdy niezdolność do służby po­wstała „wskutek wypadku lub choro­by zawodowej pozostającej w związ­ku z właściwościami lub warunkami służby”.

Ponadto osoba niezdolna do służ­by nadal będzie mogła wystąpić o przy­znanie dodatku pielęgnacyjnego, jeśli zostanie orzeczona wobec niej nie­zdolność do samodzielnej egzystencji.
Renta z tytułu III grupy inwalidzkiej obecnie może zwiększyć emeryturę o 15 proc., jeśli orzeczono, że inwalidz­two pozostaje w związku ze służbą. Moż­na ją dostać nawet za niewielki uszczer­bek na zdrowiu. Nic dziwnego, że mun­durowi masowo z niej korzystają. Ze 141 tyś. mundurowych emerytów aż 58 tyś. jest jednocześnie uprawnionych do otrzymywania renty. Teraz nie będzie to możliwe. Rent III grupy nie stracą ci, którym już je przyznano, o ile „prze­słanki ustalenia tej grupy nie ustały”. Nie dostaną ich zaś nowi emeryci.

Rząd chce też wprowadzić nowy sys­tem orzekania o niezdolności do służ­by dla mundurowych.

Obecnie mamy trzy instancje orze­kające:
- wojewódzka komisja lekarska,
- okręgowa komisja lekarska,
- centralna komisja lekarska.

W pierwszej instancji decyzję wy­daje wojewódzka komisja lekarska. Od wydanej przez tę komisję decyzji stro­na może się odwołać do okręgowej ko­misji lekarskiej. Z kolei od decyzji okrę­gowej komisji lekarskiej służy skarga do centralnej komisji lekarskiej.

Po zmianach zamiast trójinstancyjnego modelu będzie system dwu­instancyjny.

Pozostaną:
- rejonowe komisje lekarskie,
- centralna komisja lekarska.

Centralna komisja lekarska będzie orzekać tak jak do tej poryw składzie trzech lekarzy. Do jej zadań będzie na­leżało m.in. rozpatrywanie odwołań od orzeczeń rejonowych komisji le­karskich. Natomiast rejonowa komi­sja lekarska będzie orzekała m.in. o zdolności fizycznej i psychicznej kan­dydatów oraz funkcjonariuszy do służ­by, niezdolności do służby i jej związ­ku z właściwościami lub warunkami służby, o potrzebie udzielenia urlopu zdrowotnego, a także będzie kontrolowała zwolnienia lekarskie funkcjo­nariuszy.

Wszystkie komisje lekarskie będą działały w strukturze Zakładu Emerytalno-Rentowego MSW. To nowość, bo część obecnie istniejących komisji lekarskich funkcjonuje w ramach za­kładów opieki zdrowotnej MSW.
„Obecnie koszty związane z pracami komisji lekarskich pokrywają różne jednostki organizacyjne. Przykładem mogą być koszty badań wstępnych oraz koszt badań w trakcie służby finanso­wane z budżetu poszczególnych for­macji. Skupienie wydatków w obrębie jednego dysponenta środków budżetu państwa pozwoli obniżyć koszty funk­cjonowania komisji lekarskich” - uza­sadnia resort spraw wewnętrznych.

Przekwalifikowania
Proponowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych rozwiązania za­kładają dodatkowo, że 0,25 proc. pla­nowanego rocznego budżetu na wy­płaty emerytur i rent będzie przezna­czane na aktywizację zawodową i pre­wencję rentową.

Chodzi o doradztwo i przekwalifi­kowanie zawodowe mundurowych. Środki na aktywizację zawodową bę­dą przeznaczane na dofinansowanie w całości lub w części studiów wyż­szych, studiów podyplomowych oraz kursów zawodowych i językowych.

W pierwszej kolejności do pomo­cy będą uprawnieni funkcjonariusze odchodzący ze służby z przyczyn od nich niezależnych, którzy jednocze­śnie nie nabyli prawa do emerytury.
Z puli owych 0,25 proc. będę też szły pieniądze na prewencję rentową, w tym na rehabilitację leczniczą, czy­li wyjazdy policjantów czy strażaków do sanatorium.

Mniej na chorobowy.
W 2014r. planowana jest też zmiana za­sad przebywania mundurowych na cho­robowym. Dotyczy to ok. 250 tyś. osób, m.in.: policjantów, żołnierzy, strażaków, funkcjonariuszy Straży Granicznej, Służ­by Więziennej, BOR, CBA i ABW.

MSW jeszcze w lipcu 2012 r. przed­stawiło rewolucyjny projekt zmian w systemie zwolnień lekarskich.

Mundurowych na zwolnieniu ma­ją obowiązywać podobne zasady jak cywili, a więc zamiast 100 proc. pensji jak dziś dostaną tylko 80 proc. Każ­dego dnia na chorobowym zmniejszać się też będzie suma nagrody rocznej. - Zmiany powinny spowodować zwięk­szenie liczby efektywnie pracujących funkcjonariuszy - ma nadzieję MSW.

Ministerstwo w jednej z analiz sza­cuje, że po zmianach liczba chorych po­licjantów spadnie o połowę. Oznacza to codziennie 3 tyś. dodatkowych funk­cjonariuszy. Oszczędności nie pójdą do budżetu. Zostaną przeznaczone na na­grody dla mundurowych, którzy nie bę­dą chorować.

Od kiedy zmiany?
Rada Ministrów przyjęła przedłożo­ny przez MSW projekt ustawy o L-4 mundurowych 28 maja 2013 r.

4 grudnia 2013 r. sejmowa komisja spraw wewnętrznych przyjęła spra­wozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy.

W piątek 24 stycznia ustawę prze­głosował Sejm.

Oprócz zmniejszenia pensji na cho­robowym ustawa zakłada, że lekarze orzecznicy wchodzący w skład komi­sji lekarskich będą mogli kontrolować mundurowych przebywających na zwolnieniach lekarskich. Orzecznicy będą też mogli sprawdzić, czy zwol­nienie lekarskie zostało prawidłowo wystawione.

Pozostaje jeszcze głosowanie w Se­nacie i podpis prezydenta.

W Sejmie przeszła także popraw­ka, że po roku od wejścia w życie usta­wy raport o funkcjonowaniu nowych przepisów ma przedstawić nie tylko MSW, ale też MON.

Jednak przeciwni im są związ­kowcy.

- Nie można zmniejszać chorobo­wego, gdy nie mamy dodatków za służ­bę w niedzielę, święta, w nocy ani re­kompensat za nadgodziny - twierdzą związkowcy z NSZZ Policjantów.

Przekonują, że propozycja rządu stworzy nierówność pomiędzy nor­malnymi pracownikami, którzy za pra­cę w święta dostają pieniądze, a mun­durowymi.

Projekt ustawy przewiduje, że w razie kłopotów zdrowotnych, które są efektem służby, mundurowi nadal bę­dą dostawać uposażenie równe 100 proc. wynagrodzenia.

Związkowcy zgłaszają wątpliwości. Wskazują, że taki zapis nie jest precy­zyjny i trudno będzie udowodnić, czy choroba ma związek ze służbą. „Nie ulega wątpliwości, że powinno się w pierwszej kolejności eliminować przyczyny, a nie skutki, tymczasem projekt zmierza dokładnie w odwrot­nym kierunku. W pewnym sensie dą­ży on także do karania pełniących efek­tywnie codzienną służbę, którzy np. w wyniku ekstremalnych warunków atmosferycznych bądź wskutek kon­taktu z osobą chorą zapadną na okre­ślone schorzenia lub dolegliwości, a nie zawsze uda się dowieść związku tego typu zachorowań ze służbą” - pisze w specjalnym liście protestacyjnym Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych.

Związkowcy zapowiadają, że przy­gotują obywatelski projekt ustawy, w którym będzie zapis o płatnych nad­godzinach i ekwiwalencie za służbę w nocy i święta.

Kolejna zmiana u mundurowych
4 grudnia 2013 Rada Ministrów przyjęła inny projekt ustawy o zmianie usta­wy o zaopatrzeniu emerytalnym mun­durowych.

Chodzi o wypłaty wstrzymanych emerytur mundurowych.

To konsekwencja wyroku wyda­nego w lutym 2013 r. przez Trybunał Konstytucyjny, który orzekł niezgod­ność z Konstytucją RP przepisu doty­czącego zasad wypłaty wstrzymanych świadczeń.

Zmiany przewidują procedury iden­tyczne jak te, które obowiązują wobec wstrzymanych świadczeń w ZUS.

Jak wiec będzie po zmianach? Otóż w przypadkach, gdy wypłata emerytu­ry lub renty (dodatków, zasiłkowi świad­czeń pieniężnych) została wstrzymana z powodu niemożności jej doręczenia z przyczyn niezależnych od organu eme­rytalnego (np. z powodu problemu usta­lenia adresu odbiorcy), wypłata świad­czeń ma być wznowiona od miesiąca, w którym ją wstrzymano, jednak za okres nie dłuższy niż trzy lata wstecz, licząc od miesiąca, w którym złożono wniosek ojej wznowienie.

W projekcie ustawy zawarto prze­pis przejściowy, który wskazuje, że z dniem wejścia w życie tej noweliza­cji do wniosków już złożonych, ale jesz­cze nierozpatrzonych przez organ emerytalny, powinny być stosowane nowe przepisy.

Projektowana ustawa powinna wejść w życie po 14 dniach od ogło­szenia.

Mundurowi i zwolnienia
W 2012 r, ze zwolnień lekarskich skorzystało;
- 92 proc, policjantów, na każdego chorego przypadało 24 dni zwolnienia
- 75 proc. funkcjonariuszy Stra­ży Granicznej, średnio 35 dni,
- 56 proc. funkcjonariuszy BOR, średnio 31 dni,
- 45 proc. funkcjonariuszy stra­ży pożarnej, średnio 24 dni.

Gazeta Wyborcza 28.01.2014 s.16

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych w Elblągu 2013 | ul Królewiecka 106
Projekt i wykonanie: Noatun