Niniejsza strona korzysta z ciasteczek (cookies).
Zobacz szczegóły.

Rys historyczny SEiR

Transformacja ustrojowa w 1989 roku spowodowała nowe uwarunkowania prawne i konieczność powołania organizacji skupiającej emerytów i rencistów byłych funkcjonariuszy organów porządku publicznego: Milicji Obywatelskiej, Służby Bezpieczeństwa, Wojsk Ochrony Pogranicza, Państwowej Straży Pożarnej oraz w przyszłości przemianowanych organów.

W Szczecinie powstała grupa inicjatywna, która powołał taka organizację i doprowadziła do uchwalenia statutu oraz rejestracji w Sądzie Rejestrowym.
Na tej podstawie 29 sierpnia 1990 roku w Elblągu powstało Prezydium Rady Wojewódzkiej Klubu Emerytów i Rencistów w składzie:

 • Jan Osterczuk
 • Stefan Zygmunt
 • Dominik Bożejewicz
 • Antoni Rakowski

Po otrzymaniu koniecznych materiałów z Zarządu Głównego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Resortu Spraw Wewnętrznych Rzeczypospolitej Polskiej w Szczecinie (pierwsza siedziba ZG tam się właśnie mieściła), przystąpiono do organizacji kół w terenie ówczesnego województwa Elbląskiego.

Powstały koła w:

 • Malborku
 • Pasłęku
 • Braniewie
 • Nowym Dworze Gdańskim
 • Elblągu

-I- Zjazd Wojewódzki

W październiku 1990r roku odbył się I Zjazd Wojewódzki, prezesem ZW został Jan Osterczuk
v-ce prezesami: Dominik Bożejewicz i Stefan Zygmunt
sekretarzem Kazimierz Paliborek
skarbnikiem Antoni Rakowski
Członkami ZW zostali:

 • Romuald Mickiewicz
 • Marian Włodarek
 • Edward Domński
 • Franciszek Wikiera
 • Wacław Połeć
 • Franciszek Gancowski
 • Edmund Makijewski
 • Marian Olszak

Za główne zadania Stowarzyszenia uznano sprawy socjalno bytowe i opiekę zdrowotną.
W następnych latach prezesami Zarządu Wojewódzkiego byli:

 • Dominik Bożejewicz
 • Stanisław Białkowski
 • Stanisław Olszak

Rozwiązanie ZW w Elblągu nastąpiła z chwilą reformy administracyjnej i utraty przez nasze miasto statutu stolicy województwa.

Prezesami Koła w Elblągu kolejno byli:

 • Kazmierz Paliborek
 • M. Goldfarb
 • Stanisław Dylewski
 • Jan Stanicki
 • Zdzisław Klimaszewski
 • Aleksander Kołowicz

W międzyczasie nastąpiła zmiana siedziby ZG, a w 2007 r. zmieniono nazwę na bardziej przystępną i obecnie nasze Stowarzyszenie występuje pod mianem Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych. Zmienił się też adres i siedziba naszego Stowarzyszenia. Dzięki życzliwości Pana Komendanta Miasta Policji w Elblągu – nadkomisarza Krzysztofa Święcickiego

Zarząd Koła urzęduje obecnie w tym samym budynku przy ul. Królewieckiej, z tym że wejście do naszej siedziby znajduje się bezpośrednio z placu przed tym budynkiem (jak do spec-poczty, a jeszcze dawniej do dawnych pomieszczeń służby zdrowia).

Dzięki tej zmianie ułatwiony zostanie dostęp naszym starszym koleżankom i kolegom, z pominięciem portierni. Jednocześnie zyskaliśmy więcej pomieszczeń.

2012 roku Zarząd Koła postanowił wspomóc Społeczny Komitet Fundacyjny Sztandaru dla Komendy Miejskiej Policji (Społeczny Komitet Organizacyjny przy Staroście Powiatu Elbląskiego) datkiem 1000 złotych.

Komendant Miejski Policji będąc gościem na walnym zebraniu Koła w dniu 31.03.2012 zaprosił całe środowisko emerytów i rencistów policyjnych garnizonu elbląskiego na uroczystość przekazania tego sztandaru, która to uroczystość ma odbyć się w lipcu bieżącego roku z okazji Święta Policji.

19 lipca 2012 w Sali Teatru Miejskiego w Elblągu nastąpiła doniosła uroczystość przekazania sztandaru ufundowanego przez społeczeństwo Elbląga dla Komendy Miejskiej Policji.

Przekazania sztandaru dokonał z-ca Komendanta Głównego policji nadinsp. Krzysztof Gajewski na ręce komendanta Miejskiego insp. Marka Osika.

W uroczystości, która w Elblągu była miejscem wojewódzkich obchodów Święta Policji wziął udział Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie nadinsp. Józef Gdański. SEiRP Koło w Elblągu reprezentowali: Stanisław Olszak, Witold Pawlik, Karol Wyszyński, Danuta Bonawenturczak, Lech Pezo.

W dniu 15 grudnia 2012 roku w świetlicy Komendy Miasta Policji w Elblągu odbyło się Walne Zebranie Naszego Koła. W obecności Pana Komendanta Miejskiego Policji w Elblągu insp. mgr Marka Osika nastąpiła uroczysta prezentacja Sztandaru Komendy Miejskiej Policji w Elblągu w którego ufundowaniu brało udział Nasze Koło

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych w Elblągu 2013 | ul Królewiecka 106
Projekt i wykonanie: Noatun